Naše kompletní služby

Ve společnosti Geoservis Příbram za sebou máme stovky zakázek po celém okolí Příbrami, které jsme realizovali jak pro jednotlivce, tak pro firmy nebo veřejné instituce. Během každé spolupráce se snažíme uzpůsobit klientovi své služby na míru, a tak je pro nás důležité pečlivě naslouchat všem jeho požadavkům. Budeme rádi, pokud se nám ozvete i Vy, abyste si nechali poradit s jakýmkoli problémem v oblasti geodézie nebo se s námi rovnou domluvili na tom, jak konkrétně bude naše spolupráce vypadat. V následujícím přehledu najdete vybrané služby naší kanceláře – stačí si vybrat nebo se nám ozvat a zeptat se na službu, kterou jste na našich webových stránkách nenašli. Těšíme se na Vás!

Vytyčení hranic pozemku
Co znamená vytyčení hranic pozemku? V základě jde o vyznačení lomových bodů pozemku v terénu, a to v souladu s aktuálními údaji v katastru nemovitostí. Vytyčením hranic se tedy hranice nemění, ale získáváte jím možnost upřesnit si svou představu o tom, kde přesně hranice vedou, což je zásadní především před začátkem výstavby nového domu (pro dodržení přesné vzdálenosti od hranice pozemku), při výstavbě oplocení nebo při nákupu či prodeji pozemku. S novým vytyčením hranice musí být seznámeni všichni vlastníci sousedních pozemků, kteří se k průběhu vytyčování písemně přizvou.

Zaměření stavby
Zaměření stavby se běžně vyžaduje pro kolaudaci nového objektu. Jde o proces, při kterém se v terénu zaměří skutečný stav stavby a následně se zanese do mapy. Výsledkem naší práce při zaměřování stavby je geometrický plán, který je následně třeba přiložit jako podklad pro žádost o kolaudaci nebo pro zápis objektu do katastru nemovitostí.

Oddělení pozemku
Rozdělování pozemků je jednou z nejběžnějších geodetických činností. Provádí se především v případech, kdy chcete část pozemku prodat nebo darovat, a pro tyto účely je nutné mít celou změnu zapsanou v katastru nemovitostí. My v terénu zaměříme nové hranice pozemků, tak, jak to budete požadovat, a výsledek zaměření zaneseme do geometrického plánu, který se následně spolu s darovací nebo kupní smlouvou vkládá do katastru nemovitostí.

Věcná břemena
V případě zřízení věcného břemena na Vašem pozemku (obvykle jde o právo chůze či jízdy, přístupu ke zdroji vody a podobně) vyhotovujeme na základě Vašeho popisu celé situace geometrický plán, který bude sloužit jako podklad pro sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene a následné zapsání do katastru nemovitostí.

Polohopis a výškopis
Polohopisný a výškopisný plán tvoří hlavní podklad pro tvorbu projektu nové stavby. Výkres, který pro Vás zhotovíme, bude obsahovat všechny viditelné prvky v terénu, včetně viditelných částí inženýrských sítí, a zachytí také výškový průběh zakreslovaného terénu, a to buď pouze pomocí výškových bodů, nebo pomocí vrstevnic.

Další služby společnosti Geoservis Příbram:
• práce v katastru nemovitostí
• technické mapy měst, správa datových skladů
• pasportizace
• pro města a obce – pasport komunikací, zeleně, mobiliáře, dopravního značení atd.
• inženýrská geodézie a speciální práce
• podpora projekčních a stavebních prací
• skenování a kopírování
• digitální model terénu ČR